A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

Honlapjaihoz: sinosz.hu, jelnyelv.hu, akadalyugras.hu, sinoszhangforras.hu, tolmacsszolgalat.hu, bababsirasjelzo.sinosz.hu, ottleszek.sinosz.hu


TARTALOMJEGYZÉK

1      Az adatvédelmi tájékoztató célja

2      Változáskövetés

3      Általános rendelkezések

4      Jogszabályi háttér

5      Fogalmak

6      Az adatkezelő adatai

7      A SINOSZ publikus honlapjain megvalósuló adatkezelései

7.1       Cookiek (Sütik)

7.2       sinosz.hu

7.2.1             A webshophoz kapcsolódó látogatói személyes adatok kezelése

7.2.2             A Társkeresőhöz kapcsolódó személyes adatok kezelése

7.3       jelnyelv.hu

7.3.1             Képzésekre történő e-mail jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelések

7.4       akadalyugras.hu

7.4.1             Állásajánlat feltöltéséhez szükséges regisztráció során történő adatkezelések

7.4.2             Önéletrajzok kezelése

7.5       sinoszhangforras.hu

7.6       tolmacsszolgalat.hu

7.7       bababsirasjelzo.sinosz.hu

7.7.1             A készülékhasználatra történő jelentkezés során kezelt személyes adatok

7.8       ottleszek.sinosz.hu

7.8.1             A rendezvényekre történő jelentkezés során kezelt személyes adatok

8     Az adatfeldolgozók

9     Adattovábbítás

10        Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

11        Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1     Átlátható tájékoztatás joga

11.2     Hozzáféréshez joga

11.3     Adathordozáshoz való jog

11.4     Helyesbítés joga

11.5     Elfeledtetéshez való jog

11.6     Tiltakozás joga

11.7     Adatkezelés korlátozásához való jog

11.8     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

12        Hatósági eljárás

13        Bírósághoz fordulás

14        Egyéb rendelkezések

 


1     Az adatvédelmi tájékoztató célja

Az adatvédelmi tájékoztató célja a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége (továbbiakban: SINOSZ) által működtetett publikus honlapcsalád kapcsán kezelt látogatói személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek és szabályok definiálása az adatvédelem elveinek, valamint az adatbiztonság követelményeinek érvényesülésének érdekében.

2     Változáskövetés

A SINOSZ adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a

https://sinosz.hu/szabalyzatok/ címen.

A SINOSZ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására.

3     Általános rendelkezések

A SINOSZ a személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek betartása mellett végzi:

 • A SINOSZ a személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi a szükséges adminisztratív, logikai, és fizikai biztonsági és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.
 • A SINOSZ az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A SINOSZ mint adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a releváns hatályos jogszabályokban leírtaknak.

4     Jogszabályi háttér

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a SINOSZ az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A SINOSZ által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadók:

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

 

5     Fogalmak

Fogalom Leírás
érintett Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
személyes adat Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
hozzájárulás Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
tiltakozás Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatkezelés Az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl: ujj-, tenyérlenyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése
adatfeldolgozás Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adattovábbítás Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra hozatal Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
adatkezelő Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatfeldolgozó Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.
adattörlés Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
adatállomány Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
harmadik személy Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

6     Az adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő cég neve: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
 • Az adatkezelő székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u. 21.
 • Adatvédelmi tisztviselő: Liptay Gábor
 • Adatvédelmi tisztviselő telefonszáma: +36 30 931 8053
 • Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: gabor@globesystem.hu
 • Az adatkezelő telefonszáma: (06-1) 351-04-34
 • E-mail cím: info@sinosz.hu
 • Az Adatkezelő honlapja: sinosz.hu

 

 

7      A SINOSZ publikus honlapjain megvalósuló adatkezelései

7.1       Cookiek (Sütik)

Adatkezelés célja Az SINOSZ weboldalain a cookie-kat csak a honlap működésének optimalizálása céljából kezeli.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, a honlap megnyitásakor az érintett felugró ablakban szabályozhatja a Cookiek működését.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok a honlap működését segítő Cookiek.
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki honlapot meglátogatja
Adatkezelés időtartama A látogatást követő 1 év.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás a cookie törlésével visszavonható, de a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Ha az érintett nem járul hozzá a cookiek futtatásának elfogadásához, a honlapot „lassabban” böngészheti.

 

7.2       sinosz.hu

7.2.1      A webshophoz kapcsolódó látogatói személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja Az érintettek személyre szabott kiszolgálása, rendszeres vásárlók számára a vásárlási folyamat megkönnyítése, gyorsítása.
Adatkezelés jogalapja Az érintett személy önkéntes hozzájárulása  személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR Rendelet 6.cikk 1/a), az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.
Kezelt adatok köre Az érintett

·       jelszava

·       loginneve,

·       saját e-mail címe

·       Számlázási név

·       Számlázási cím

·       Szállítási cím

·       Megrendelési adatok

Érintettek köre A honlapon a regisztráció folyamtát elindító természetes személy.
Adatkezelés időtartama Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, illetve a szerződéses teljesítéséhez kapcsolódó (megrendelés, számla és teljesítés) adatokat annak tv-ben meghatározott megőrzési idejéig (5 év)
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, illetve a regisztrációját a felhasználó is tudja törölni, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a jövőben történő azonosítás és a szerződéses teljesítés a felsorolt adatok nélkül nem végezhető el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a megrendelés nem teljesíthető

 

 

7.2.2      A Társkeresőhöz kapcsolódó személyes adatok kezelése

Adatkezelés célja Az érintettek személyre szabott kiszolgálása, rendszeres vásárlók számára a vásárlási folyamat megkönnyítése, gyorsítása.
Adatkezelés jogalapja Az érintett személy önkéntes hozzájárulása  személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR Rendelet 6.cikk 1/a), az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.
Kezelt adatok köre Az érintett

·       Neve

·       loginneve

·       Jelszava

·       saját e-mail címe (a moderátorral történő kapcsolattartáshoz)

·       Megye (lakhely) – hirdetés feladás esetén

·       Megye (ahonnan keres) – hirdetés feladás esetén

·       Fénykép/képek – hirdetés feladás esetén

·       Bemutatkozó szöveg – hirdetés feladás esetén

·       telefonszám (társkereséshez) – hirdetés feladás esetén

·       e-mail cím (társkereséshez) – hirdetés feladás esetén

Érintettek köre A honlapon a társkereső oldalra a regisztráció folyamtát elindító természetes személy.
Adatkezelés időtartama Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, illetve a regisztrációját a felhasználó is tudja törölni, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, mivel a regisztráció előfeltétele az oldal használatának, az adatok megadása

 

 

 

7.3       jelnyelv.hu

7.3.1      Képzésekre történő e-mail jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelések

Adatkezelés célja A SINOSZ által szervezett jelnyelvi képzésekre történő jelentkezés
Adatkezelés jogalapja Az érintett személy önkéntes hozzájárulása  személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR Rendelet 6.cikk 1/a), az adatok felvételét az érintett kezdeményezi a regisztrációs űrlap elküldésével.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, anyja neve, születési helye; születési ideje, telefonszáma, e-mail címe, levelezési címe, személyi igazolvány száma, SINOSZ tagsági igazolvány száma, legmagasabb iskolai végzettségge, munkahelyi tapasztalatai.
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden személy, aki a jelentkezési lapot az adott e-mail címre elküldi
Adatkezelés időtartama Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, a jelentkezési folyamat a kért adatok nélkül nem indítható el.

 

7.4       akadalyugras.hu

7.4.1      Állásajánlat feltöltéséhez szükséges regisztráció során történő adatkezelések

Adatkezelés célja A SINOSZ által működtetett munkaerőpiaci szolgáltatás keretében harmadik fél által hirdetett munkakör betöltése, alkalmazotti jogviszony létesítése
Adatkezelés jogalapja Az érintett személy önkéntes hozzájárulása  személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR Rendelet 6.cikk 1/a), az adatok felvételét az érintett kezdeményezi a regisztrációs űrlap elküldésével.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett cég képviselőjének neve, kapcsolattartójának neve, telefonszáma, e-mail címe.
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden személy, aki a regisztrációs űrlapot kitölti
Adatkezelés időtartama Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, a regisztrációs folyamat a kért adatok nélkül nem indítható el.

 

7.4.2      Önéletrajzok kezelése

Az akadalyugras.hu-n megadott elérhetőségekre (az álláshirdető és a e-mail) a megadott álláshirdetésekre önéletrajz küldhető.

Adatkezelés célja A SINOSZ által működtetett munkaerőpiaci szolgáltatás keretében harmadik fél által hirdetett munkakör betöltése, alkalmazotti jogviszony létesítése
Adatkezelés jogalapja Az érintett személy önkéntes hozzájárulása  személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR Rendelet 6.cikk 1/a), az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett neve, telefonszáma, e-mail címe, iskolái, valamint az életrajzban szereplő egyéb, megadott adatai.
Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden érdeklődő személy, aki az álláshirdetésre önként jelentkezik
Adatkezelés időtartama A tárolás időtartama a felvett munkatárs próbaidejének lejárata, de maximum 6 hónap. A felvételt nem nyert jelentkezők esetén meximum 6 hónap.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, a felvételi folyamat a kért adatok nélkül nem indítható el. Ha az érintett a személyes adatot nem adja meg, akkor a jelentkezés automatikusan elutasításra kerül.

 

7.5       sinoszhangforras.hu

Az oldalon látogatói személyes adatok gyűjtése, kezelése semmilyen formában nem történik.

7.6       tolmacsszolgalat.hu

Az oldalon látogatói személyes adatok gyűjtése, kezelése semmilyen formában nem történik.

A letölthető SINOSZ tagokra vonatkozó megrendelői adatlappal kapcsolatos adatkezelést a Jelnyelvi Tolmácsszolgálatot finanszírozó A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének biztosítására létrehozott közalapítvány végzi.

 

 

7.7       bababsirasjelzo.sinosz.hu

7.7.1      A készülékhasználatra történő jelentkezés során kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja A SINOSZ tulajdonát képző készülékek térítésmentes használatára történő jelentkezés, a jogosultság megállapítása a rászorultság mértékének megállapítása
Adatkezelés jogalapja Az érintett személy önkéntes hozzájárulása  személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (GDPR Rendelet 6.cikk 1/a), az adatok felvételét az érintett kezdeményezi.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett SINOSZ tagsági száma, neve, e-mail címe, Lakcíme, Telefonszáma, gyermekének születési időpontja, családi jövedelmi adatok (Bér, GYES, ellátások stb.)

egyéb jelentkező által megadott információk

Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden személy, aki a jelentkezési űrlapot elküldi
Adatkezelés időtartama Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, a jelentkezés a kért adatok nélkül automatikusan elutasításra kerül.

 

7.8       ottleszek.sinosz.hu

7.8.1      A rendezvényekre történő jelentkezés során kezelt személyes adatok

Adatkezelés célja A SINOSZ és tagszervezetei által rendezett események tervezhetőségének növelése
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelés jogalapja az érintett személy önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez, az érintett személy a jelentkezés elküldésével önként hozzájárul adatai kezeléséhez.
Kezelt adatok köre A kezelésre kerülő személyes adatok az érintett SINOSZ tagsági száma, neve, e-mail címe, kísérő személy(ek) neve

egyéb a rendezvényre jelentkező által megadott rendezvényspecifikus információk

Érintettek köre Az adatkezelés során érintett minden személy, aki a jelentkezési űrlapot elküldi
Adatkezelés időtartama Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
Hozzájárulás visszavonhatósága A hozzájárulás visszavonható e-mailben vagy telefonon, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájárulást megelőzően történt adatkezelés jogszerűségét.
Személyes adat megadásához kapcsolódó kötelezettség / Következmények személyes adat megadásának megtagadása esetén Az érintett köteles az adatok megadására, a jelentkezés a kért adatok nélkül automatikusan elutasításra kerül.

 

8     Az adatfeldolgozók

A SINOSZ az általa működtetett honlapcsalád rendszerfejlesztési és üzemeltetési feladatainak ellátására külső feleket von be. A külső felek felé a jelen Adatvédelmi tájékoztatóval összhangban a személyes adatok védelmére vonatkozó követelményeket szerződésben rögzítjük.

 

 • Az adatfeldolgozó cég neve:             Nastron Info Kft.
 • Az adatfeldolgozó székhelye:           1112 Budapest, Budaörsi út 150/b I. em. 1.
 • Cégjegyzékszáma:                                 01-09-908104
 • Adószáma:                                                14530775-2-43

Tevékenység: webszerver üzelmeltetés

 • Az adatfeldolgozó cég neve:             Kókai Gábor EV
 • Az adatfeldolgozó székhelye:           2014 Csobánka, Kevély utca 12.
 • Nyilvántartási száma:                          50354641
 • Adószáma:                                                67520581-1-33

Tevékenység: sinosz.hu, jelnyelv.hu, sinoszhangforras.hu, akadalyugras.hu fejlesztés és karbantartás

 

 • Az adatfeldolgozó cég neve:             BatuComp Bt.
 • Az adatfeldolgozó székhelye:           2612 Kosd, Felsőhegyi u. 30.
 • Cégjegyzékszáma:                                 01-06-739515
 • Adószáma:                                                20948700-2-13

Tevékenység: tolmacsszolgalat.hu rendszer fejlesztése, karbantartása

 

 • Az adatfeldolgozó cég neve:             Kozma Balázs
 • Az adatfeldolgozó székhelye:           9024 Győr, Szigethy Attila út 36.
 • Nyilvántartási száma:                          42955912
 • Adószáma:                                                67055715-1-28

Tevékenység: babasirasjelzo.sinosz.hu és ottleszek.sinosz.hu rendszer fejlesztése és adminisztrálása

 • Az adatfeldolgozó cég neve:             Interelektronik ITS Kft.
 • Az adatfeldolgozó székhelye:           1138 Budapest, Új Palotai út 12. B ép.
 • Cégjegyzékszáma:                                 01-09-975703
 • Adószáma: 23731651-2-41

Tevékenység: Rendszergazda, SINOSZ központi IT infrastruktúra üzemeltetés

9     Adattovábbítás

A SINOSZ jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és az általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kényszeríti. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé. Egyéb fél felé, illetve harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.

 

10    Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása

A személyes adatok kezeléséhez szükséges és megfelelő, komplex információbiztonsági szintet a következő intézkedések / szabályozó eszközök biztosítják, bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás tekintetében:

 • fizikai védelmi intézkedések
 • adminisztratív és technikai védelmi intézkedések és szabályozók
 • megfelelő erőforrások biztosítása
 • személyi biztonsági intézkedések
 • információbiztonsági és személyes adatok kezeléséhez kapcsolódó képzések

11   Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

11.1   Átlátható tájékoztatás joga

Az érintett alapvető joga a megfelelő, átlátható tájékoztatáshoz való jog, mely kötelezettségként az adatkezelőnél jelentkezik. Az Adatkezelő az érintettet tömören, átláthatóan, érthetően, könnyen hozzáférhető formátumban, világosan és közérthető módon tájékoztatja az adatkezelés körülményeiről, illetve az őt megillető jogosultságokról.

Tájékoztatás kérés esetén indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megadjuk a tájékoztatást.

11.2   Hozzáféréshez joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 25 napon belül adja meg a tájékoztatást.

11.3   Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

11.4   Helyesbítés joga

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse, kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

11.5   Elfeledtetéshez való jog

Az adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölni ha az alábbi indokok valamelyikének fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi
 • kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások
 • kínálásával kapcsolatosan került sor.

Azmennyiben a kezelt adat jogérvényesítéshez, vagy például hatóság felé történő elszámoláshoz szükséges, az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek alapján folytatható.

A törlés során annak kötelezettsége a bevont adatfeldolgozókra is vonatkozik.

11.6   Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

11.7   Adatkezelés korlátozásához való jog

Korlátozás esetén a személyes adatokat pusztán tárolni lehet, egyéb adatkezelés kizárólag az érintett hozzájárulásával, jogi igény előterjesztése céljából, illetve közérdekből történhet. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül.

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.8    Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Profilalkotást a SINOSZ nem végez.

12   Hatósági eljárás

Az érintett panasszal fordulhat, ill. tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Honlap: http://naih.hu

13   Bírósághoz fordulás

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az adatkezelő székhelye szerinti, vagy az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

14   Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A SINOSZ a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.