Tagfelvétel

 

Kedves Érdeklődő!

Örülünk, hogy ránk találtál, üdvözlünk a SINOSZ honlapján!

Ha szívesen csatlakoznál Egyesületünkhöz, támogatnád a SINOSZ működését, és szeretnél jogosulttá válni a tagsági igazolvánnyal igénybe vehető utazási, szolgáltatási, vásárlási és egyéb kedvezményekre, akkor a tagfelvételedet néhány nyomtatvány, orvosi lelet, vagy hivatalos irat benyújtásával kell kezdeményezned.

Kik lehetnek a SINOSZ tagjai?

Az alábbiakban ismertetjük a tagfelvételi feltételeket.

A SINOSZ Alapszabályának 9.1./ pontja határozza meg, kik és hogyan lehetnek az Egyesület tagjai.

9./ Az Egyesület rendes tagjai:

9.1./ Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan siket vagy nagyothalló természetes személy, aki az Európai Unió tagállamaiban állampolgársággal rendelkezik, vagy harmadik ország állampolgára, de életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik, és ezt megfelelően okirattal igazolja, vagy érvényes magyarországi lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a jelen Alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek elfogadja, és az alábbi 9.1.1. vagy 9.1.2. vagy 9.1.3., vagy 9.1.4. pontban foglalt feltételeknek megfelel:

9.1.1./  Hallásveszteségének átlaga az 500, 1000 és 2000 Hz frekvenciákon a jobban halló fülön a 40 dB-t eléri, vagy a rosszabbul halló fülön az átlag eléri a 60 decibelt.

Ennek igazolására:
egy évnél nem régebbi, Magyarországon kiadott, audiológus szakorvos által aláírt, az ellátóhely olvasható bélyegzőjével és olvasható orvosi körbélyegzővel ellátott eredeti audiogram alkalmas, amelyen legalább az alábbi adatok szerepelnek:

 • a vizsgált személy neve, születési ideje,
 • a vizsgálat dátuma,
 • audiometer típusa, száma,
 • a vizsgálatot végző audiológus aláírása,
 • hangvillával történő vizsgálat (Weber- és Rinné-vizsgálatok) eredményei,
 • lég- és csontvezetés vizsgálatok eredményei,
 • kellemetlenségiküszöb-vizsgálat eredménye,
 • beszédhallás-vizsgálat (Szó- és számpróba) eredménye),
 • Stapedius-reflex-vizsgálat.

 

9.1.2./ Hallássérülésre tekintettel fogyatékossági támogatásban részesül. Ennek igazolására a hallássérülésre tekintettel kiadott fogyatékossági támogatást megállapító olyan jogerős eredeti hatósági határozat alkalmas, melyből a tagfelvételt kérő személy személyazonosításhoz minimálisan szükséges adatai megállapíthatók. Amennyiben a fogyatékossági támogatást megállapító határozatban nincs pontosan meghatározva, hogy azt hallásállapotára tekintettel állapították meg, a határozat mellett be kell mutatni azt a szakértői véleményt vagy hivatalos iratot, amelyre tekintettel a fogyatékossági támogatást megállapították.

9.1.3./ gyermek, aki 18. életévét még nem töltötte be, és e gyermek után, a gyermek hallássérülése miatt magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. A tagfelvételi kérelemhez a gyermek után a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozat eredeti példányát, vagy ennek hiteles másolatát kell bemutatni, melyről a tagfelvételkor az Egyesület ügyintézője által aláírt másolat készül. Amennyiben a magasabb összegű családi pótlékot megállapító határozatban nincs pontosan meghatározva, hogy azt a gyermek hallásállapotára tekintettel állapították meg, a határozat mellett be kell mutatni azt a szakértői véleményt vagy hivatalos iratot, amelyre tekintettel a magasabb összegű családi pótlékot megállapították.

9.1.4./ Az a siket vagy nagyothalló személy, aki korábban tag volt, azonban a tagdíjbefizetés elmulasztása miatt  megszűnt a tagsági jogviszonya, a kizárási határidő lejártát követően 5 éven belül – régi tagsági igazolványának, vagy más fényképes igazolványának bemutatásával – írásban, személyesen kérheti tagsági jogviszonyának helyreállítását egy évnél nem régebbi audiogram, fogyatékossági támogatásról, vagy magasabb összegű családi pótlékról szóló határozat bemutatása nélkül is, – amennyiben az adott évi, és az elmaradt éves tagdíjakat visszamenőleg, egy összegben befizeti az Egyesület részére. A jelen pontban leírt esetben a jelen Alapszabály 9.2. pontját nem kell alkalmazni, a jelen pontban jelölt írásos kérelem benyújtásával és a jelen pontban írt befizetés megtörténtével a tagsági jogviszony automatikusan helyreáll.

Letölthető melléklet:
Kérelem tagsági viszony helyreállítására tagdíjfizetés elmaradása miatt, 5 éven belül kizárt tagok számára (FNY57)

A 18. életévüket be nem töltött személyek belépési szándéknyilatkozatukat törvényes képviselőjük útján tehetik meg.

Sem a 9.1.1, sem a 9.1.2, sem a 9.1.3. sem a 9.1.4. pont esetében nem lehet az Egyesület rendes tagja az, akit az Egyesület tagsági igazolványával való visszaélés, vagy az Egyesület tagsági igazolványának hamisítása miatt, vagy az Egyesület sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt büntető eljárásban jogerősen elítélt a bíróság, a jogerős bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő 5 évig.

Letölthető melléklet:
2023. május 13-án elfogadott, jelenleg érvényes Alapszabályunk:
SINOSZ Alapszabály és Fegyelmi Szabályzat

(A dokumentumban a vezető tisztségviselők és az igazgató neve melletti személyes adatok adatvédelmi okok miatt kitakarásra kerültek.)


Mi szükséges a tagfelvételhez?

A tagfelvételi kérelmet csak személyesen lehet benyújtani, ezért kérünk, hogy keresd fel a hozzád legközelebbi SZERVEZETÜNKET!

Mit hozz magaddal a tagfelvétel elindításához?

 • Belépési nyilatkozat, TAHEB Nyilatkozat és Adatvédelmi Nyilatkozat

 

A SINOSZ szervezeteiben ügyintézéskor, vagy a honlapunkról letöltve előzetesen is kitöltheted a nyomtatványokat:
Belépési Nyilatkozat (FNY24) – javasoljuk, hogy a hallásvizsgálatra vidd magaddal a Belépési Nyilatkozat 1. oldalát, hogy a vizsgálat eredményét arra írják rá!
TAHEB Nyilatkozat (FNY25)
Adatvédelmi Nyilatkozat (FNY26)

 • Egy évnél nem régebbi audiogram – Fontos, hogy minden adat szerepeljen rajta, amit a SINOSZ Alapszabálya előír!
     Az audiogram beszerezhető audiológián, hallásmérést végző egészségügyi intézményekben.

Képes ismertetők:

Audiogram
Audiológia – hallásvizsgálatok

VAGY:

 • Audiogram helyett az alábbi 2 dokumentum bemutatása is lehetséges:

  a) A hallássérülésedre tekintettel kapott fogyatékossági támogatást megállapító eredeti határozat, vagy
  b) A 18. életév betöltése előtt a gyermek hallássérülése miatt megállapított magasabb összegű családi pótlékról szóló eredeti határozat

 • Egy évnél nem régebbi igazolványkép

 • Nappali tanulmányokat folytató jelentkezőknek iskolalátogatási igazolás

 • Külföldi állampolgárnak magyarországi lakcímet igazoló igazolvány (lakcímkártya)
 • Az adott naptári évre szóló tagsági díj + az igazolványgyártás díja

 


A tagfelvételi eljárás

 

Hogyan zajlik a tagfelvételi eljárás?

1. A tagfelvételi kérelem benyújtása után a Tagfelvételi- és Hallásállapot-ellenőrző Bizottság (TAHEB) elbírálja, hogy a kérelmező megfelel-e az Alapszabályban rögzített tagfelvételi feltételeknek, majd erről határozatot hoz.
Ha a benyújtott vizsgálati leletek ellentmondásosak, a TAHEB ellenőrző vizsgálatot kér.

2. Ha a TAHEB jóváhagyta a tagfelvételt, ügyintézőnk értesíteni fog, amikor elkészül a tagsági igazolványod. Az igazolványt személyesen veheted át a szervezetedben, a jelentkezéstől számított (átlagosan) 3-4 hét elteltével. Postai küldés nem lehetséges, de írásos meghatalmazással más is átveheti az igazolványt.

 • Amennyiben nem felelsz meg a feltételeknek, ezért a TAHEB nem hagyta jóvá a tagfelvételedet, és ezzel nem értesz egyet, fellebbezést nyújthatsz be a SINOSZ Országos Elnöksége felé.
 • Ha az Országos Elnökség is elutasítja a kérelmet, az Országos Küldöttközgyűlés felé lehet ismét fellebbezéssel élni. Az Országos Küldöttközgyűlés évente egyszer tart rendes ülést, általában tavasszal, ezért az eredményre várni kell.

 

További letölthető mellékletek
A tagfelvételhez kapcsolódó további nyomtatványok (ügyintézéskor is kitölthetők):

⇓  Statisztikai adatlap (FNY31)
 Kérelem tagsági viszony helyreállítására tagdíjfizetés elmaradása miatt, 5 éven belül kizárt tagok számára (FNY57)

Így óvjuk az adataidat: Adatvédelmi Tájékoztató

Támogatóink

Lépj velünk kapcsolatba!

SINOSZ Országos Központ

1068 Budapest, Benczúr utca 21.

Telefonszám: +36 1 351 04 34

Itt is találkozhatunk: